نویسنده = سید محمد روحانی
مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 31-55

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی