دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

هم‌اندیشی بینامتنی: گفت‌وگوی اسلام، مسیحیت و یهودیت بر محور متون مقدس

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397


مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه‌وانی در متون مقدس هندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


خداگونگی در سه مفهومِ متون مقدس «تقلید از خدا، تشبه به مسیح و اطاعت الهی»

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


ارزیابی و تحلیل الوهیت حضرت مریم در سنّت مسیحی و تفاسیر اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398


روح القدس در کتب مقدس یهودیت، مسیحیت و اسلام

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1397

احمد رضا مفتاح


رویکردها و روش‌های تفسیری کتاب مقدس در آیینه جامعه‌شناسی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1398