اعضای هیات تحریریه

سردبیر

احمدرضا مفتاح

فلسفه دین و مسائل جدید کلامی / الهیات مسیحی دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

meftah555gmail.com

جانشین سردبیر

جواد قاسمی قمی

مطالعات ادیان و مذاهب / شیعه‌شناسی استادیار گروه ادیان جامعةالمصطفی العالمیة

javadqasemiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

عزالدین رضانژاد

کلام اسلامی دانشیار جامعة لمصطفی العالمیة (ص)

rezanejad39yahoo.com

ناصر رفیعی محمدی

علوم قرآن وحدیث / تاریخ و سیره دانشیار جامعة المصطفی العالمیة (ص)

n.rafei110yahoo.com

محمدکاظم شاکر

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

mkshakeryahoo.com

حسین علوی مهر

تفسیر و علوم قرآن دانشیار جامعة المصطفی العالمیة (س)

h.alavimehr42yahoo.com

ابولفضل محمودی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)

amahmoodi5364gmail.com

لیلا هوشنگی

ادیان و عرفان دانشیار گروه ادیان دانشگاه الزهراء (س)

lhooshalzahra.ac.ir