مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس (CSH) - اهداف و چشم انداز