مطالعات تطبیقی قرآن کریم و متون مقدس (CSH) - فرایند پذیرش مقالات