هرمنوتیک بودایی: فهم معنای نهایی متن در سنت‌های بودایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه ادیان شرق، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

مکتب‌های فلسفی بودایی هندی هر یک درباره دیدگاه نهایی بودا در متن برداشت‌های خاص خود را دارند. اما برخی از عبارت‌ها هست که با موضع نهایی بودا، که در نظر اینان است، متناقض است و از این حیث با مشکل رو‌به‌رو هستند. این مسئله به پیدایش فرمول تفسیری جدید و سرآغاز رسمی هرمنوتیک بودایی در هند انجامید. این وضعیت با وجود رهنمودهای تفسیری که به خود بودا نسبت می‌دادند پیچیده‌تر شد. یکی از این رهنمودهای بودا برای فهم متن به «چهار تکیه»‌ (تکیه بر آموزه، تکیه بر معنا، تکیه بر معنای نهایی، تکیه بر فراشناخت) اشاره می‌کند که سازندۀ اصول هرمنوتیک بودایی است

کلیدواژه‌ها